Zmień rozmiar czcionki

Zmień kontrast

Pozostałe

Menu

Majątek

Teatr gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
Teatr pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
Przychodami instytucji kultury są:

  1. przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego,
  2. przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
  3. dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
  4. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

Organizator zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia
działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest
prowadzona. Organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji:

  1. podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
  2. celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
  3. celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

Wysokość dotacji podmiotowej Teatru Powszechnego w Łodzi:
2015 r. – 4 150 000 zł w tym 1 000 000 zł na organizację Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych
2016 r. – 4 400 000 zł w tym 1 000 000 zł na organizację Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych
2017 r. – 5 000 000 zł w tym 1 000 000 zł na organizację Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych.
2018 r. – 5 000 000 zł w tym 1 000 000 zł na organizację Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych.
2019 r. – 4 000 000 zł

Teatr jest właścicielem działki nr 18/3 o powierzchni 347 m2 znajdującej się w obrębie S1, oraz użytkownikiem na czas nieokreślony działek 18/1, 18/2, 19 o powierzchni łącznej 3 203 m 2 znajdujących się w obrębie S1 oraz budynków położonych na tych działkach.

 

Ilość wyświetleń: 2785
Utworzono dnia 2019-09-01 przez Czesław Wojtczak

BIP